Vedtak om ny vannkraft og miljøforbedringer i Sira- og Kvinavassdragene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det er i statsråd i dag fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Sira- og Kvinavassdragene i Sirdal og Kvinesdal kommuner. Samtidig er det gitt konsesjon til et prosjekt som vil gi økt regulerbar kraftproduksjon på om lag 100 gigawattimer (GWh) årlig.

– Regjeringen har i dag pålagt økt minstevannføring i både Sira- og Kvinavassdragene av hensyn til villaks og øvrige miljøinteresser. Vi har også lagt til rette for økt regulerbar vannkraftproduksjon ved å gi tillatelse til å overføre mer vann til reguleringsmagasinet som utnyttes i Tonstad kraftverk. At vi kan få til miljøforbedringer og ny økt regulerbar kraftproduksjon samtidig er svært gledelig, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Revisjonen av vilkårene for reguleringen av Sira- og Kvinavassdragene er den til nå største revisjonssaken som er gjennomført. Hovedformålet med revisjonen har vært å bedre miljøtilstanden i de regulerte vassdragene.

– Dette er en beslutning som betyr mye for livet i disse elvene. De nye vilkårene vil føre til betydelige miljøforbedringer i vassdrag med store og viktige miljøverdier. Dette er en oppfølging av Hurdalsplattformens punkt om å styrke hensynet til natur og miljø i vassdrag som er påvirket av vannkraft, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Miljøtilstanden i vassdragene vil gjennom denne revisjonen bedres ved at det stilles krav om økt minstevannføring i både Sira og Kvina, i tillegg til pålegg om slipp av lokkeflommer og en rekke fysiske tiltak. Tiltakene medfører redusert kraftproduksjon på om lag 25 GWh årlig. Det har vært spesielt viktig å innføre tiltak som kan bedre forholdene for villaksen, noe også kommuner og brukerinteresser har vært opptatt av. Både Sira og Kvina er prioritert for miljøforbedring i vannforvaltningsplanen for 2022-2027 som ble godkjent av regjeringen i fjor. Det er også stilt krav om innbetaling til et  fond øremerket villrein på 13,4 mill. kroner, som kan brukes av hensyn til villreinbestanden i Setesdal Ryfylke villreinområde.

Flere konsesjoner

Det er også gitt konsesjon til overføring av Knabeåni og Sollisåna til reguleringsmagasinet Homstølvatn i Kvinesdal. Dette er et opprusting- og utvidelsesprosjekt som gir økt regulerbar kraftproduksjon i Tonstad og Åna-Sira kraftverk på om lag 100 GWh årlig.

– Vi vet at kraftforbruket i Norge vil øke i årene som kommer. Derfor er det viktig for regjeringen å legge til rette for økt kraftproduksjon, blant annet gjennom opprusting og utvidelse av eksisterende kraftverk. Jeg håper det kommer mange tilsvarende søknader i årene som kommer, da vi trenger flere slike prosjekter, sier Aasland.

Olje- og energidepartementet har samtidig avslått søknaden om å regulere Ytra Skreåvatn i Sirdal for å bidra til minstevannføring. Ulempene ved tiltaket ble vurdert å være større enn fordelene.

Det er samtidig også gitt konsesjon til fortsatt drift av Trælandsfos kraftverk i nedre del av Kvina i Kvinesdal kommune. I konsesjonen stilles det krav om minstevannføring og tiltak som sikrer toveis vandring av laks i Kvina.

– Med denne konsesjonen kan dette eldre kraftverket fortsatt kunne produsere fornybar energi på en måte som hensyntar villaksen, sier Aasland.

Tiltakene som pålegges i Trælandsfos er anslått å gi et krafttap på om lag 5,8 GWh årlig.