Prop. 40 L (2022–2023)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (pasientforløp i spesialisthelsetjenesten)

Proposisjonen inneholder tre hovedforslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som gjelder reguleringen av pasientrettighetene knyttet til pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten. Departementet foreslår å oppheving skillet mellom fastsettelse av tidspunkt for oppstart av utredning og oppstart av behandling i spesialisthelsetjenesten. Departementet foreslår videre lovtekniske endringer i form av omformuleringer i og omstruktureringer av bestemmelsene som regulerer pasientrettighetene knyttet til pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten, samt innføring av de nærmere kriteriene for rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, som i dag kun fremgår av prioriteringsforskriften, også i pasient og brukerrettighetsloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget