Meld. St. 10 (2022–2023)

Bærekraftig og sikker luftfart — Nasjonal luftfartsstrategi

Stortingsmeldingen om nasjonal luftfartsstrategi er en helhetlig gjennomgang av regjeringens politikk med mål, virkemidler og tiltak for en bærekraftig luftfart i klima- og miljømessig, sosial, geografisk og økonomisk forstand. Meldingen tar for seg utfordringer og muligheter for norsk luftfart i et tiårsperspektiv.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no