Offisielt fra statsråd 29. oktober 2021

I statsråd i dag ble det lagt fram forslag om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven, om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. oktober 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 10 L (2021-2022)
Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (for­lengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien mv.)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 11 L (2021-2022)
Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse)
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 9 L (2021-2022)
Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser m.v.

Finansdepartementet
Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 20 om endring i foretakspensjonsloven med virkning til og med 31. desember 2021.

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 21 om endring i innskuddspensjonsloven med virkning til og med 31. desember 2021.

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 22 om endring i tjenestepensjonsloven med virkning til og med 31. desember 2021.

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 25 om endring i forsikringsavtaleloven med virkning til og med 31. desember 2021.
(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
1. Følgende utnevnes til statssekretærer:

  • Adjunkt Johan Vasara, statssekretær for samferdselsminister Jon Ivar Nygård
  • Fylkessekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær for kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

2. Endringene over skjer med virkning fra 29. oktober 2021 kl. 12.00
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Eugenia Millaray Tapia til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Mirjam Christine Ehl til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Mexico by, De forente meksikanske stater, Ragnhild Imerslund, tillike til ambassadør i Tegucigalpa, Republikken Honduras.

Utnevning av ambassadør i Mexico by, De forente meksikanske stater, Ragnhild Imerslund, tillike til ambassadør i San Salvador, El Salvador.

Utnevning av ambassadør i Mexico by, De forente meksikanske stater, Ragnhild Imerslund, tillike til ambassadør i Belmopan, Belize.

Utnevning av ambassadør i Paris, Republikken Frankrike, Niels Engelschiøn, tillike til ambassadør i Fyrstedømmet Monaco.

Utnevning av ambassadør i Riyadh, Kongeriket Saudi-Arabia, Thomas Lid Ball, tillike til ambassadør i Muskat, Sultanatet Oman.

Utnevning av ambassadør i Canberra, Australia, Paul Gulleik Larsen, tillike til ambassadør i Avarua, Cookøyene.

Forsvarsdepartementet
Disponering av generalmajor Henning-André Frantzen i stillingen som avdelingsleder for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Gro Jære til direktør ved Forsvarsmateriell for seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Elisabeth Salvesen til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Torunn Salomonsen Holmberg til assisterende riksadvokat ved Riksadvokatembetet. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av utredningsleder Therese Sofie Aasen til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av underdirektør Pål Narve Somdalen til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Han tiltrer fra det tidspunktet departementet bestemmer.