Offisielt fra statsråd 31. mai 2024

I statsråd i dag ble stortingsmeldingene "Tryggare framtid - førebudd på flaum og skred" og "Svalbard" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 31. mai 2024. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Energidepartementet

Meld. St. 27 (2023-2024)
Tryggare framtid – førebudd på flaum og skred

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Meld. St. 26 (2023-2024) Svalbard

Relatert:

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 105 S (2023-2024)
Endringer i statsbudsjettet 2024 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2024)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Forsvarsdepartementet

Ikraftsetting av lov 16. juni 2023 nr. 55 om endringer i forsvarsloven og folketrygdloven (kontrakt om tjenesteplikt for militære studenter).

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Ikraftsetting av lov 24. november 2023 nr. 85 om militær politimyndighet (militærpolitiloven).

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Delt ikraftsetting av lov 24. november 2023 nr. 84 om endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet) del I-V og del VII og VIII.

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mai 2024 til lov om endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed etterretning).

Lovvedtak 62 (2023-2024) Lov nr. 25

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saken:

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mai 2024 til lov om endringer i fagskoleloven (institusjonsakkreditering for fagskoler mv.)

Lovvedtak 61 (2023-2024) Lov nr. 26

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mai 2024 til lov om endringer i utdanningsstøtteloven (beregning av rente på utdanningslån under utdanningen for særlige ordninger mv.).

Lovvedtak 60 (2023-2024) Lov nr. 27

Lova tek til å gjelde 1. august 2024.

Grunnlag for saken:

Ikraftsetting av lov 30. juni 2023 nr. 30 om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Loven trer i kraft 1. august 2024.

Delt ikraftsetjing av lov 31. mai 2024 om endringer i lov 8. juni 2018 nr. 28 om fagskoler. Følgande tek til å gjelde 1.august 2024:

  • Endringslova del I med unntak av § 14 a.

Følgande tek til å gjelde 1. august 2025:

  • Endringslova del I § 14 a.

3. Forskrifter

Forsvarsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 22. juni 2018 nr. 950 om anvendelse av lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold på Svalbard og Jan Mayen.

Relatert:

4. Delegasjon av myndighet

Nærings- og fiskeridepartementet

  1. Myndigheten etter lov 13. juni 1969 nr. 38 om oppskyting av gjenstander fra norsk territorium m.m. ut i verdensrommet § 1 til å gi tillatelser til å skyte opp bæreraketter for satellitter delegeres til Luftfartstilsynet.
  2. Myndigheten og ansvaret som Norge har etter konvensjon 12. november 1974 om registrering av gjenstander som er skutt ut i det ytre verdensrom, delegeres til Luftfartstilsynet.

Relatert:

5. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av underdirektør Iselin Hebbert Haukaas til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Håkon Arald Gulbrandsen til ambassadør i Dhaka, Folkerepublikken Bangladesh. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Kinshasa, Den demokratiske republikken Kongo, Odd Mølster, tillike til ambassadør i Bangui, Den Sentralafrikanske republikk.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Åremålsutnevning av direktør Trond Rønningen til statsforvalter i Vestfold og Telemark for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av generaladvokat Sigrid Redse Johansen til førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av statsadvokat Erkki Johan Øverberg og advokat Pål Erik Wennerås til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Emma Kristin Midtbø Isaksen og advokat Gunnar Stokke til tingrettsdommere ved Agder tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Heidi Gutterud Neumann og tingrettsdommer Cecilie Lysjø Jacobsen til tingrettsdommere ved Buskerud tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av politiadvokat Hilde Strømme til tingrettsdommer ved Vestre Finnmark tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av juridisk rådgiver Adrian Norense Idehen til tingrettsdommer ved Vestre Innlandet tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskiftedommer Anbjørn Næss til jordskiftedommer ved Helgeland jordskifterett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskiftekandidat Erik Gjeten til jordskifterettsleder ved Trøndelag jordskifterett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet

Utnevning av finanspolitisk rådgiver Janne Stene til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet

Norge underretter EU om godtakelse av forordning (EU) 2018/1862 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) innenfor politisamarbeid og strafferettslig samarbeid, forordning (EU) 2018/1861 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll og forordning (EU) 2018/1860 om bruk av Schengen informasjonssystem ved retur av tredjestatsborgere med ulovlig opphold (videreutvikling av Schengen-regelverket).

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 157/2022 av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EU) 2019/1239 av 20. juni 2019 om opprettelse av et europeisk miljø for rapportering fra skip og om oppheving av direktiv 2010/65/EU,

kan bli bindende for Norge.