Prop. 42 L (2023–2024)

Endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed etterretning)

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i straffeloven mv. for å styrke det strafferettslige vernet mot skadelig påvirkningsvirksomhet fra fremmed etterretning i Norge. Etter forslaget skal det være straffbart å bidra på vegne av eller etter avtale med en fremmed etterretningsaktør i virksomhet som har til formål å påvirke beslutninger eller den allmenne meningsdannelsen, når virksomheten kan skade betydelige samfunnsinteresser. Videre foreslås det endringer i straffeprosessloven som vil åpne for bruk av skjulte tvangsmidler for å etterforske brudd på straffebudene. Det foreslås også endringer i straffeprosessloven og politiloven som vil åpne for bruk av skjulte tvangsmidler for å avverge og forebygge grove overtredelser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget