Regjeringen vil kriminalisere skadelige påvirkningsoperasjoner i Norge

PST og E-tjenesten har i sine trusselvurderinger over flere år fremhevet fremmede staters påvirkningsoperasjoner som en alvorlig trussel mot Norge. Regjeringen fremmer nå et lovforslag som vil gjøre det straffbart å bidra i påvirkningsoperasjoner på vegne av utenlandsk etterretning.

– Norge er ett av verdens mest demokratiske land, og folk er godt rustet til å stå imot desinformasjon og konspirasjonsteorier. Vi vet at autoritære stater kan prøve å påvirke oss for å tjene egne interesser. Slike stater kan for eksempel spre falske nyheter for å svekke folks tillit til pressen, offentlige myndigheter, eller andre viktige samfunnsinstitusjoner. Med dette forslaget styrker vi nasjonal sikkerhet og kontroll, og verner om grunnleggende nasjonale interesser og verdier, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). 

Fordekt og skadelig påvirkning fra autoritære stater er en økende utfordring for liberale demokratier. Blant annet mener etterretningstjenestene i USA at de så forsøk på påvirkningsoperasjoner i forbindelse med presidentvalget i både 2016 og 2020.

Regjeringen foreslår å gjøre det straffbart å bidra på vegne av eller etter avtale med en fremmed etterretningsaktør i virksomhet som har til formål å påvirke beslutninger eller den allmenne meningsdannelsen, og som kan skade betydelige samfunnsinteresser.

Lovforslaget ble opprinnelig lagt ut på høring av Høyre, Venstre og KrF. Det opprinnelige forslaget fikk kritikk fra flere høringsinstanser. Flere mente de foreslåtte straffebestemmelsene var for vage og vidtrekkende og at dette kunne ha en negativ effekt på ytringsfriheten. Denne kritikken har regjeringen tatt på stort alvor og lyttet til.

– Det har vært viktig å utforme så presise og klare bestemmelser som mulig for å unngå unødvendige inngrep i ytringsfriheten. Å søke å påvirke beslutningstakere og opinionen i sin alminnelighet er en grunnleggende del av demokratiet og ytringsfriheten. Det vi foreslår å gjøre straffbart er å bidra i virksomhet som kan skade grunnleggende samfunnsinteresser på vegne av fremmed etterretning. Vi har lyttet til høringsinstansene. Samtidig som forslaget beskytter våre viktigste interesser, er det balansert mot hensynet ytringsfriheten, sier Mehl.

Vil gi PST hjemmel til å forebygge og etterforske påvirkningsvirksomhet

Påvirkningsoperasjonene skjer stort sett digitalt og i det skjulte. Den teknologiske utviklingen går svært raskt, for eksempel med kunstig intelligens. Vi er i startfasen av en rekke teknologiske gjennombrudd som vil påvirke hvordan fiendtlige etterretningsaktører opererer for å skade norske interesser.

– Vi trenger nye verktøy for å sikre oss mot informasjonskrigen. For et drøyt år siden la vi frem forslag om å gi PST flere hjemler til å søke i og lagre informasjon fra åpne kilder for å forebygge fremmed etterretning og terror. Nå foreslår regjeringen altså nye lovbestemmelser som vil gi PST mulighet til å oppdage flere saker som kan skade Norge, sier Mehl.

Regjeringen foreslår at PST skal kunne bruke skjulte tvangsmidler, slik at PST kan forebygge, men også oppdage og straffeforfølge påvirkningsoperasjoner som kan skade Norge.

– Skal PST ha mulighet til å beskytte oss mot samfunnsskadelig påvirkningsvirksomhet, må de ha en mulighet til å bruke skjulte tvangsmidler for å oppdage og hindre dette. Samtidig har jeg lyttet til innspillene fra høringen. Det har vært viktig for Senterpartiet og Arbeiderpartiet å være grundige så forslaget ikke går på unødig bekostning av viktige verdier i Norge, som ytringsfriheten, avslutter Mehl.