Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 5. april 2013

I statsrådet i dag fekk sju offiserar tildelt dekorasjonar for innsats ved operasjonar i Afghanistan. Av desse fekk to tildelt Krigskorset med sverd.

Statsråd vart halde på Oslo slott 5. april 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Prop. 110 S (2012-2013)
Samtykke til sletting av Myanmars gjeld til Norge og inngåelse av garantier for helsetiltak i utviklingsland

Meld. St. 25 (2012-2013)
Dele for å skape
Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 106 L (2012-2013)
Endringer i barnevernloven
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 111 L (2012-2013)
Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Prop. 97 S (2012-2013)
Utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet og anlegg og drift av Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt
(Pressemelding)

 2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. mars 2013 til lov om endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt).
Lovvedtak 40 (2012-2013). Lov nr. 10.

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. mars 2013 til lov om endringer i sjøloven og luftfartsloven (gjennomføring av direktiv 2009/20/EF og forordning 285/2010).
Lovvedtak 38 (2012-2013). Lov nr. 11.
Lovens del I trer i kraft 1. juli 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. mars 2013 til lov om endringer i vergemålsloven mv.
Lovvedtak 39 (2012-2013). Lov nr. 12.
Delt ikraftsetting av lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål. Loven trer i kraft 1. juli 2013 med unntak av § 51 annet ledd, § 54 tredje ledd, § 65 og § 66 som trer i kraft straks.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Lov 27. juni 2008 nr. 66 om endringer i lov av 16. juli nr. 66 om Schengen informasjonssystem §§ 1, 2, 6, 8, 9A, 12 og 20, gjelder fra 9. april 2013.

3. Forskrifter

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Fastsetting av forskrift om obligatoriske IT-standarder i offentlig forvaltning.

4. Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål
§ 51 annet ledd annet punktum, § 54 tredje ledd tredje punktum og finansavtaleloven § 25 femte ledd annet punktum til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Kulturdepartementet

Delegering av Kongens myndighet til å fastsette vedtekter for Norsk Tipping etter lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. § 3 tredje ledd til Kulturdepartementet.
Delegering av Kongens myndighet til å fastsette nærmere regler for fordeling av overskuddet fra bingoterminaler etter lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. § 10 tredje ledd til Kulturdepartementet.
Oppheving av kongelig resolusjon 17. februar 2006 om delegering av Kongens myndighet etter lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. § 10 annet ledd til Kultur- og kirkedepartementet.

5. Styrer, utval

Justis- og beredskapsdepartementet

Oppnevning og gjenoppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret for Domstoladministrasjonen:

Som medlemmer og varamedlemmer av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2013 til og med 31. juli 2017 oppnevnes:

Medlem og leder:
Høyesterettsdommer Bård Tønder, Tønsberg

Medlem:
Sorenskriver Rolf Selfors, Mo i Rana

Medlem:
Jordskiftedommer Kristin Lande, Bergen

Medlem:
Advokat Kim Dobrowen, Oslo

Personlig varamedlem (for jordskiftedommer Kristin Lande):
Jordskifterettsleder Oddmund Roalkvam, Stord

Personlig varamedlem (for administrasjonssjef Ove Einar Engen):
Rådgiver Anders Rasmussen, Oslo

Som varamedlemmer av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2013 til og med 31. juli 2017 gjenoppnevnes:

Personlig varamedlem (for høyesterettsdommer Bård Tønder):
Tingrettsdommer Are Trøan Nilsen, Stavanger

Personlig varamedlem (for lagdommer Magni Elsheim):
Lagdommer Anne-Kristine Hagli, Arendal

Personlig varamedlem (for advokat Kim Dobrowen):
Advokat Aase Karine Sigmond, Oslo

6. Klagesaker m.m.

Kommunal- og regionaldepartementet

Klage fra Egil Undem v/Trygve Undem på Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 15. juni 2012 om å omgjøre Fylkesmannen i Rogaland sitt vedtak av 14. mars 2012 - byggesak i Suldal kommune. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet

Oberst Kurt Pedersen utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Politiadvokat Guro Hansson Bull konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 2013.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012.

Forsvarsdepartementet

Løytnant Lars Kristian Lauritzen tildeles Krigskorset med sverd for å ha utvist særlig fremragende tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2007.
(Pressemelding)

Major (m) Kristian Bergh Stang tildeles Krigskorset med sverd for å ha utvist særlig fremragende mot og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2008.
(Pressemelding)

Major Asbjørn Lysgård tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2008.
(Pressemelding)

Major Brage Andreas Larssen tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist ledelse og innsats under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2008 og 2009.
(Pressemelding)

Tildeling av Krigsmedaljen for tjeneste i internasjonale operasjoner.
(Pressemelding)

Sersjant (m) John Helge Samdal tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2010.
(Pressemelding)

Grenader Jon Juul Jensen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2011.
(Pressemelding)