Offisielt frå statsrådet 12. februar 2016

I statsrådet i dag vart det mellom anna gitt løyve til bygging av Sauland vannkraftverk med tilhøyrande elektrisk anlegg i Hjartdal og Notodden.

Statsråd vart halde på Oslo slott 12. februar 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Prop. 56 S (2015-2016)
Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama

Finansdepartementet
Prop. 59 S (2015-2016)
Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (endringer i ansvarsfordelingen for integreringsområdet mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet, innvandringssaker
Prop. 58 L (2015-2016)
Endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet, næringssaker
Prop. 57 L (2015-2016)
Endringer i lov om offentlig støtte m.m.
(opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Ikraftsetting av lov 7. august 2015 nr. 81 om endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak). Loven trer i kraft 1. april 2016.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om forlengelse av prøveordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

4. Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter straffeloven § 38 til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Seniorrådgiver Sjur Larsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstitusjon av politiadvokat Leif Morten Eide som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter forlenges inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2016.  

6. Andre saker

Olje- og energidepartementet
Sauland kraftverk AS gis tillatelser til bygging av Sauland vannkraftverk med tilhørende elektriske anlegg i Hjartdal og Notodden.
(Nyheitssak)