Prop. 59 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (endringer i ansvarsfordelingen for integreringsområdet mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget