Historisk arkiv

Tillatelse til bygging av Sauland kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Sauland kraftverk AS har i statsråd i dag fått tillatelse til å bygge Sauland kraftverk i Hjartdal kommune i Telemark. Årlig kraftproduksjon er anslått til om lag 190 gigawattimer (GWh). Kraftproduksjonen tilsvarer det årlige forbruket til rundt 9 500 husstander.

- Sauland kraftverk er en vannkraftutbygging som vil gi tilgang til mye fornybar kraftproduksjon og med en betydelig andel regulerbar kraft. Utbyggingen gir også mange positive ringvirkninger for Hjartdal og hele distriktet rundt, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Vannføringen i elva Hjartdøla vil reduseres ved utbyggingen. Hjartdøla er allerede regulert til vannkraftproduksjon, og har en stor bestand av elvemusling med en populasjon på om lag 100 000 individer. Elvemusling er en sårbar art og bestemmelsene i naturmangfoldloven er fulgt opp. Med en betydelig andel av den europeiske bestanden, anses elvemusling som en ansvarsart for Norge.

- Jeg har vært opptatt av å finne løsninger som kan gi mest mulig produksjon og dermed bedre lønnsomheten i prosjektet, uten å ramme elvemuslingsbestanden. Jeg mener vi har funnet en god balanse mellom behovet for kraftproduksjon og miljø- og friluftsinteresser, sier Lien.

Inntaket av sidevassdraget Grovaråa, som ikke påvirker elvemuslingsbestanden i Hjartdøla, skal derfor inngå i utbyggingen. Det er imidlertid ikke funnet forsvarlig å tillate inntak av Skorva eller å redusere minstevannføringen i Hjartdøla. Det er også stilt krav om slipp av minstevannføring i sidevassdraget Skogsåa, og krav om egne dager med slipp av vann til elvepadling.