Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 28. februar 2020

I statsrådet i dag vart Bente Lund Jacobsen åremålsbeskikka som eldreombod for ein periode på seks år. Det vart også fremja ein proposisjon om endringar i kringkastingslova.

Statsråd vart halde på Oslo slott 28. februar 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og familiedepartementet
Prop. 48 L (2019-2020)
Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 46 LS (2019-2020)
Lov om medisinsk utstyr og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 288/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 745/2017 om medisinsk utstyr og EØS-komiteens beslutning nr. 301/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 746/2017 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Prop. 45 L (2019-2020)
Endringer i kringkastingsloven mv.
(tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge)
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 47 L (2019-2020)
Endringer i statsborgerloven og introduksjonsloven
(personopplysninger og automatiserte avgjørelser)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Ikraftsetjing av lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte. Lova gjeld frå 1. januar 2021.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)
(Nyheitssak)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 15. november 2019 nr. 1545 om inndelingen av domssogn og lagdømmer fastsettes.

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager fastsettes.

4. Delegasjon av myndigheit

Helse- og omsorgsdepartementet
Kongens myndighet etter lov av 5. august 1994 nr. 55 om smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 7-12 delegeres til Helse- og omsorgsdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndigheit etter lova § 41 første ledd andre punktum, § 55 første ledd andre punktum og § 72 sjette ledd andre punktum til Justis- og beredskapsdepartementet.
Fordeling av myndigheit etter lova.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter havenergilova § 1-2 sjette ledd til Olje- og energidepartementet.

5. Klagesaker m.m.

Arbeids- og sosialdepartementet
Klage fra Adresseavisen over Arbeids- og sosialdepartementets avslag 14. november 2019 på begjæring om innsyn i dokument 10 i sak 15/3220 tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av konstituert medisinsk kyndig rettsmedlem Georg Espolin Johnson, nevrolog Sidsel Skretting og seksjonsoverlege Ole-John Botten til medisinsk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Geir Anders Fagerheim til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Med forbehold om Stortingets vedtak til lov om Eldreombudet åremålsbeskikkes direktør Bente Lund Jacobsen som eldreombud for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Andreas Christiansen til statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Dag Erlend Henriksen til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.