Offisielt frå statsrådet 9. november 2018

I statsrådet i dag er det mellom anna fastsett forskrift om fredning av Levanger kulturmiljø.

Statsråd vart halde på Oslo slott 9. november 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 12 L (2018-2019)
Endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen (samleproposisjon høsten 2018)
(Nyheitssak - Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 3 (2018-2019)
Endring av Prop. 1 S (2018-2019)
Statsbudsjettet 2019 (saldering)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 2 (2018-2019)
Endring av Prop. 1 S (2018-2019)
Statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet
(redusert anslag for utgifter til legemidler)

Prop. 13 L (2018-2019)
Endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.)
(Nyheitssak)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 11 L (2018-2019)
Endringer i markaloven (justering av markagrensen m.m.)
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 1 (2018-2019)
Endring av Prop. 1 S (2018-2019)
Statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet (omdisponering av bevilgninger til jernbaneformål knyttet til infrastrukturavgifter)

2. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om fredning av Levanger kulturmiljø fastsettes.
(Nyheitssak)

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Atle Tostensen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Bern, Erik Førner, tillike til ambassadør ved Den Hellige Stol, Vatikanet.

Utnevning av ambassadør i Pretoria, Astrid Emilie Helle, tillike til ambassadør i Gaborone, Botswana.

Utnevning av ambassadør i Alger, Knut Langeland, tillike til ambassadør i Tunis, Tunisia.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Tone Wroldsen til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av direktør Jan Fredrik Andresen til direktør på åremål ved Statens helsetilsyn for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Klima- og miljødepartementet
Utnevning av fagdirektør Andreas Dahl-Jørgensen til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utanriksdepartementet
Inngåelse av anneks om forsyningssikkerhet til nordisk avtale om samarbeid på forsvarsmateriellområdet.

Inngåelse av avtale om landbruksprodukter mellom Norge og Israel.