Personvernnemnda

Personvernnemda (PVN) er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet.

Personvernnemnda  er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet. Nemnda skal behandle klager på vedtak som Datatilsynet fatter i medhold av personopplysningsloven og enkelte andre lover.

Personvernnemnda har syv medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene utnevnes av Kongen for fire år, med adgang til gjenutnevning for ytterligere fire år.

Personvernnemnda er opprettet med hjemmel i lov om behandling av personopplysninger §22 (personopplysningsloven).
 

Om Personvernnemnda

Opprettet: 2001

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 6805, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Eget nettsted: http://www.personvernnemnda.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Personvernnemda avgjør klager over Datatilsynets vedtak.