Klarspråksjuryen

Klarspråksprisene er forvaltningspriser som skal belønne godt, klart og brukervennlig språk i offentlig sektor. Hovedprisen for staten ble opprettet i 2009. Prisene deles ut årlig av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Klarspråksprisene omfatter:

  • hovedpris for staten
  • hovedpris for kommuner og fylkeskommuner
  • temapris for utvalgte tema - kan gis til alle forvaltningsnivåer

En jury oppnevnt av Digitaliseringsdirektoratet, Språkrådet og Kommunesektorens organisasjon KS avgjør hvert år hvem som vinner prisene.

Klarspråksarbeidet i forvaltningen skal være langsiktig og systematisk. Derfor skal juryen blant annet legge vekt på

  • hvordan klarspråksarbeidet er organisert, forankret i ledelsen og at det involverer store deler av virksomheten
  • hvordan språkarbeidet er koblet til øvrige arbeids- og utviklingsprosesser
  • konkrete resultater av klarspråksarbeidet ved evaluering, brukertesting, målinger eller lignende

Språkrådet og Difi er sekretariat for juryen. Kommunesektorens organisasjon KS bidrar til sekretariatsarbeidet i forbindelse med prisen for kommuner og fylkeskommuner. KS bidrar eventuelt også i forbindelse med temaprisen, der det er relevant.

Om Klarspråksjuryen

Opprettet: 2009

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo

Eget nettsted: https://www.sprakradet.no/klarsprak/om-klarsprak/klarspraksprisane/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Klarspråksarbeidet i forvaltningen skal være langsiktig og systematisk. Det er særlig viktig at informasjon om plikter, rettigheter og muligheter er formidlet på en lettfattelig måte og tilpasset målgruppenes behov. Klart språk er avgjørende for å lykkes med digitaliseringen av offentlig sektor. Språket må være klart både i digitale tjenester og i brev, vedtak og veiledere. 

Full mandattekst Klarspråksjuryen