Karantenenemnda

Karantenenemnda avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet. Karanteneutvalget byttet navn til Karantenenemnda fra 1. januar 2016 i forbindelse med ikraftredelsen av karanteneloven.

Karantenenemnda er hjemlet i Forskrift til lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte §5.

Engelsk benevnelse på Karantenenemda:
Committee on post-public employment restrictions 

Om Karantenenemnda

Opprettet: 2005

Type: Nemnd

Kontakt

Se karantenenemndas kontaktinformasjon

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Avgjør alle saker vedrørende karante og saksforhold for politikere (statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere). Karantenenemnda har hjemmel i karanteneloven § 4.

Aktive medlemmer (pr. 01.05.2023)

  • Sylvia Kristin Brustad (leder)
  • Gunnar Ove Hæreid (nestleder)
  • Steinulf Tungesvik (medlem)
  • Bernt Jørgen Stray (medlem)
  • Ragna Aarli (medlem)