Historisk arkiv

Foreslår endringer i karanteneloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Karantenelovutvalget, ledet av advokat Endre Skjørestad, overleverte i dag sin rapport: Tillit forplikter. Utvalget ble oppnevnt 24. juni i fjor og fikk i oppdrag å vurdere og foreslå endringer i karanteneloven.

– Jeg vil takke for et godt og grundig arbeid. Rapporten vil være et viktig utgangspunkt for det videre arbeidet med å styrke tilliten til forvaltningen og det politiske systemet, sier kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Karanteneloven regulerer blant annet hvorvidt tidligere statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere skal bli ilagt karantene eller saksforbud når de tiltrer i stillinger eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablerer næringsvirksomhet.

Foreslår flere endringer

Karantenelovutvalget har foreslått en rekke endringer i karanteneloven. De foreslår blant annet en egen formålsbestemmelse, at perioden det kan ilegges saksforbud på utvides fra 12-18 måneder og at politikernes informasjonsplikt utvides og skjerpes. Videre foreslår de at det ikke skal gis godtgjørelse for karantene dersom politikeren går over til egen næringsvirksomhet som har blitt opprettet etter å ha tiltrådt det politiske embetet eller den politiske stillingen eller som ikke tidligere har hatt reell drift. I tillegg foreslår utvalget at godtgjørelse kan opphøre og kreves tilbakebetalt ved brudd på vedtak om karantene.

Departementet skal nå følge opp rapporten og vurdere forslagene som utvalget fremmer.

– Jeg har merket meg at utvalget, i all hovedsak, har samlet seg om sine vurderinger og forslag til justeringer av loven. Loven ble enstemmig vedtatt i 2015 og jeg håper den enigheten som har vært i utvalget, kan bidra til at vi kan videreføre den brede støtten som har vært til disse viktige reglene blant partiene på Stortinget, sier Astrup.  

Lettere å forstå og praktisere

– Dette har vært et spennende og viktig arbeid, som det har vært en glede å lede. Selv om loven har fungert godt siden den trådte i kraft for vel fem år siden, har utvalget kommet til at disse endringene kan bidra til at loven blir lettere å forstå og praktisere, både for politikere og Karantenenemnda, sier advokat Endre Skjørestad.

Les rapporten her

Les mer om karanenelovutvalget