Historisk arkiv

Lovutvalg skal vurdere karanteneloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har oppnevnt et lovutvalg som skal vurdere og eventuelt foreslå endringer i karanteneloven. Utvalget skal vurdere om karanteneloven på en god måte sikrer befolkningens tillit til det politiske systemet og forvaltningen.

– Det er viktig at lovverket fungerer etter hensikten og at det ikke svekker tilliten til det politiske systemet. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått på plass et kompetent karantenelovutvalg, der samtlige politiske partier som er representert på Stortinget har foreslått representanter som skal delta i utvalget, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte (karanteneloven) trådte i kraft 1. januar 2016. Karanteneloven regulerer blant annet hvorvidt tidligere statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere skal bli ilagt karantene eller saksforbud når de tiltrer i stillinger eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablerer næringsvirksomhet. Karantenenemnda, som er et uavhengig forvaltningsorgan, er gitt myndighet til å treffe vedtak i disse sakene.

Lovutvalget har fått et bredt mandat, og skal vurdere reglene som gjelder når tidligere politikere går over til stillinger utenfor statsforvaltningen eller etablerer næringsvirksomhet.

Utvalget skal ikke vurdere reglene om fratredelsesytelse for politikere, ofte omtalt som etterlønn, eller reglene som regulerer politikeres overgang til embeter eller stillinger i departementene. Utvalget skal heller ikke vurdere reglene som regulerer embetsmenn og statsansattes overgang til stillinger utenfor statsforvaltningen.

Ledelse og sammensetning av utvalget

Utvalget skal ledes av advokat og partner i Haver, Endre Skjørestad (Sandnes).

Skjørestad var statssekretær i Finansdepartementet fra 1997-2000, og var leder av Karanteneutvalget i perioden 2005-2015.

Øvrige medlemmer:

Cand.oceon og tidligere departementsråd i NFD, Reier Søberg (Oslo)

Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik (Tromsø/Vadsø/Oslo)

Ekspedisjonssjef i Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, Fredrik Bøckman Finstad (Oslo)

Representant fra FrP, Frank Sve (Stranda)

Representant fra SV, Heidi Grande Røys (Florø)

Representant fra Høyre, Kristin Holm Jensen (Oslo)

Representant fra KRF, Torill Selsvold Nyborg (Sotra)

Representant fra Rødt, Berit Jagman (Oslo)

Representant fra Mdg, Ulf Lund Halvorsen (Tønsberg)

Representant fra Venstre, May Britt Vihovde (Haugesund)

Representant fra Senterpartiet, Per Jordal (Lysekloster)

Representant fra Arbeiderpartiet, Snorre Vikstrøm (Oslo)

Mandat for lovutvalget (pdf).