Tillit forplikter - Rapport fra Karantenelovutvalget

Karantelovutvalget har overlevert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Utvalget ble oppnevnt 24. juni i fjor og fikk i oppdrag å vurdere og foreslå endringer i karanteneloven. Utvalget er i all hovedsak samlet i sine vurderinger og forslag til endringer i loven.

Formålet med karanteneloven er å stryke tilliten til det politiske systemet og til forvaltningen. Karanteneloven regulerer blant annet hvorvidt tidligere statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere skal bli ilagt karantene eller saksforbud når de tiltrer i stillinger eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablerer næringsvirksomhet. Det er reglene knyttet til slike poltikkeroverganger utvalget har hatt i mandat å vurdere. Det har ikke vært en del av mandatet å vurdere reglene som regulerer embetsmenn og statsansattes overgang til stillinger utenfor statsforvaltningen.

Utvalget foreslår en rekker justeringer, som skal bidra til å fremme formålet med loven. Det gjelder blant annet forslag til en egen formålsbestemmelse, justering og innskjerping av informasjonsplikten, avklaring av definisjonen av saksforbud, endringer i godtgjørelsesreglene og forslag utvidelse og endring av reaksjonsalternativene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal nå følge opp rapporten og vurdere forslagene som utvalget fremmer.

Les rapporten her(PDF)