Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Saksgang: Helsetilsynsloven

Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Forslag til endringer i helsetilsynsloven. Helsetilsynet har ment at manglende kvalitetsstyring og kontroll påvirker pasientsikkerheten. Derfor er det behov for å utvikle systemer og kulturer for å lære av feil, samt behov for mer kunnskap om kvaliteten i tjenesten.

I Meld. St. 10 (2012-2013) ble det pekt på behovet for en bred utredning av hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten. Et utvalg ble nedsatt med et vidt mandat om å utrede faglige og rettslige sider av hvordan samfunnet følger opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd som kan få konsekvenser for pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen Solberg utvidet utvalgets mandat i november 2013 til å vurdere etableringen av en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

Arianson-utvalget vurderte hvordan pasienter, brukere og pårørende kan ivaretas bedre etter en alvorlig hendelse, og om pasient- og brukerrettigheter bør styrkes. Videre vurderte utvalget på hvilke måter relevante instanser og ordninger kan bidra ytterligere i arbeidet med oppfølging etter alvorlige hendelser og forbedring av pasient- og brukersikkerhet. Utvalget la stor vekt på tilnærminger som dialog, medvirkning, læring og tilsyn.

 

Følg saken

 • Prop. 150 L (2016–2017) - Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

  Proposisjon | Helse- og omsorgsdepartementet

  I denne proposisjonen følger Regjeringen opp en del av de forslagene som ble fremmet i NOU 2015: 11 Med åpne kort – Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene (Arianson-utvalget). Det foreslås blant annet å utvide plikten til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn til å omfatte alle helse- og omsorgstjenester. I dag gjelder varslingsplikten kun for spesialisthelsetjenesten. Det foreslås også å lovfeste at virksomheten skal avholde møter etter alvorlige hendelser for pasienter, brukere og pårørende. I tillegg foreslås det en ny helsetilsynslov. I all hovedsak er loven en videreføring av gjeldende rett, men bestemmelsene om tilsynsmyndighetene samles i en lov.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Utvider plikten til å varsle

  Nyhet | Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil utvide plikten til å varsle om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

 • Prop. 68 L (2016–2017) - Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

  Proposisjon | Helse- og omsorgsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Formålet med loven er å bedre pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten gjennom undersøkelser av alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høring – Forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

  Høring | Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring en norsk offentlig utredning om forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene, NOU 2015:11 "Med åpne kort." Utvalget, som har vært ledet av fylkeslege Helga Arianson, leverte sin rapport 2. november d.å.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.03.2016

 • NOU 2015: 11 - Med åpne kort

  NOU | Helse- og omsorgsdepartementet

  Hvordan kan samfunnet bedre følge opp alvorlige hendelser og forebygge nye hendelser i helse- og omsorgstjenestene? Hvordan kan pasienter, brukere og pårørende bedre ivaretas når noe galt har skjedd? Dette er spørsmål Arianson-utvalget har drøftet. Utvalget har vurdert hvordan ulike instanser kan bidra i arbeidet med oppfølging etter alvorlige hendelser og økt pasient- og brukersikkerhet. Utredningen omhandler virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, pasient- og brukerombudene, utdanning av helsepersonell, meldeordninger om uønskede hendelser, tilsyn og varsel om alvorlige hendelser, politietterforskning og straff. I tilrådingene legger utvalget vekt på dialog, medvirkning, læring og tilsyn. Utvalget peker på muligheter for forbedring innenfor gjeldende regler og ordninger. Utredningen inneholder forslag til lovendringer, organisatoriske endringer og andre tiltak for å bedre oppfølgingen av alvorlige hendelser og pasient- og brukersikkerheten.

Til toppen