NOU 2015: 11

Med åpne kort — Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

Hvordan kan samfunnet bedre følge opp alvorlige hendelser og forebygge nye hendelser i helse- og omsorgstjenestene? Hvordan kan pasienter, brukere og pårørende bedre ivaretas når noe galt har skjedd? Dette er spørsmål Arianson-utvalget har drøftet. Utvalget har vurdert hvordan ulike instanser kan bidra i arbeidet med oppfølging etter alvorlige hendelser og økt pasient- og brukersikkerhet. Utredningen omhandler virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, pasient- og brukerombudene, utdanning av helsepersonell, meldeordninger om uønskede hendelser, tilsyn og varsel om alvorlige hendelser, politietterforskning og straff. I tilrådingene legger utvalget vekt på dialog, medvirkning, læring og tilsyn. Utvalget peker på muligheter for forbedring innenfor gjeldende regler og ordninger. Utredningen inneholder forslag til lovendringer, organisatoriske endringer og andre tiltak for å bedre oppfølgingen av alvorlige hendelser og pasient- og brukersikkerheten.

Les dokumentet

Utvalgets høringsmøte og høringsinnspill

Følg saken

 • 16.06.2017

  Prop. 150 L (2016–2017) - Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

  Proposisjon | Helse- og omsorgsdepartementet

  I denne proposisjonen følger Regjeringen opp en del av de forslagene som ble fremmet i NOU 2015: 11 Med åpne kort – Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene (Arianson-utvalget). Det foreslås blant annet å utvide plikten til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn til å omfatte alle helse- og omsorgstjenester. I dag gjelder varslingsplikten kun for spesialisthelsetjenesten. Det foreslås også å lovfeste at virksomheten skal avholde møter etter alvorlige hendelser for pasienter, brukere og pårørende. I tillegg foreslås det en ny helsetilsynslov. I all hovedsak er loven en videreføring av gjeldende rett, men bestemmelsene om tilsynsmyndighetene samles i en lov.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 16.06.2017

  Utvider plikten til å varsle

  Nyhet | Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil utvide plikten til å varsle om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

 • 24.03.2017

  Prop. 68 L (2016–2017) - Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

  Proposisjon | Helse- og omsorgsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Formålet med loven er å bedre pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten gjennom undersøkelser av alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 11.11.2015

  Høring – Forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

  Høring | Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring en norsk offentlig utredning om forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene, NOU 2015:11 "Med åpne kort." Utvalget, som har vært ledet av fylkeslege Helga Arianson, leverte sin rapport 2. november d.å.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.03.2016

 • 02.11.2015

  NOU 2015: 11 - Med åpne kort

  NOU | Helse- og omsorgsdepartementet

  Hvordan kan samfunnet bedre følge opp alvorlige hendelser og forebygge nye hendelser i helse- og omsorgstjenestene? Hvordan kan pasienter, brukere og pårørende bedre ivaretas når noe galt har skjedd? Dette er spørsmål Arianson-utvalget har drøftet. Utvalget har vurdert hvordan ulike instanser kan bidra i arbeidet med oppfølging etter alvorlige hendelser og økt pasient- og brukersikkerhet. Utredningen omhandler virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, pasient- og brukerombudene, utdanning av helsepersonell, meldeordninger om uønskede hendelser, tilsyn og varsel om alvorlige hendelser, politietterforskning og straff. I tilrådingene legger utvalget vekt på dialog, medvirkning, læring og tilsyn. Utvalget peker på muligheter for forbedring innenfor gjeldende regler og ordninger. Utredningen inneholder forslag til lovendringer, organisatoriske endringer og andre tiltak for å bedre oppfølgingen av alvorlige hendelser og pasient- og brukersikkerheten.

 • 07.12.2012