Høring – Forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring en norsk offentlig utredning om forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene, NOU 2015:11 "Med åpne kort." Utvalget, som har vært ledet av fylkeslege Helga Arianson, leverte sin rapport 2. november d.å.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2016

Vår ref.: 15/3929

Regjeringen sier i plattformen; "Regjeringen vil etablere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser." Utvalget har utredet en modell for dette som et mindretall av utvalgets medlemmer støtter. Helse- og omsorgsdepartementet ber høringsinstansene spesielt om å vurdere den foreslåtte modellen og lovforslaget knyttet til dette.

Noen av de andre forslagene fra utvalget er:

 • omorganisering og opprettelse av regionale tilsyn som får vedtakskompetanse.
 • å lovfeste at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten skal tilby pasienter/ brukere/pårørende møter når det har skjedd alvorlige hendelser - innen et døgn etter hendelsen.
 • at plikten til å melde i fra om uønskede hendelser og varsle om alvorlige hendelser også skal gjelde for kommuner (ikke bare for spesialisthelsetjenesten).
 • at pasienter/brukere/pårørende får rett til å melde fra om uønskede hendelser og varsle om alvorlige hendelser.
 • at politiet skal underrette pårørende rutinemessig om at sak forelegges tilsynsmyndighetene. Tilsynsmyndigheten får frist på 5 dager til å gi tilrådning til politiet. Utvalget foreslår flere endringer i helse- og omsorgslovgivningen.

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. mars 2016.

Med vennlig hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Tjaarke Hopen
 
fagdirektør

Akademikerne

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Barneombudet

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Datatilsynet

DELTA

Den norske advokatforening

Den norske jordmorforening

Den norske tannlegeforening

Den Norske Legeforening

Departementene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Fagforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen FO

Finans Norge

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

Innovasjon Norge

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets universiteter

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Likestillings- diskrimineringsombudet

Mental Helse Norge

NA, Anonyme Narkomane

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges forskningsråd

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psykologforening

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Pensjonistforbundet

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

PRO-Sentret

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Senter for medisinsk etikk, SME

SINTEF Helse

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Unio

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)     

Yngre legers forening

Følg saken

 • 16.06.2017

  Prop. 150 L (2016–2017) - Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

  Proposisjon | Helse- og omsorgsdepartementet

  I denne proposisjonen følger Regjeringen opp en del av de forslagene som ble fremmet i NOU 2015: 11 Med åpne kort – Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene (Arianson-utvalget). Det foreslås blant annet å utvide plikten til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn til å omfatte alle helse- og omsorgstjenester. I dag gjelder varslingsplikten kun for spesialisthelsetjenesten. Det foreslås også å lovfeste at virksomheten skal avholde møter etter alvorlige hendelser for pasienter, brukere og pårørende. I tillegg foreslås det en ny helsetilsynslov. I all hovedsak er loven en videreføring av gjeldende rett, men bestemmelsene om tilsynsmyndighetene samles i en lov.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 16.06.2017

  Utvider plikten til å varsle

  Nyhet | Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil utvide plikten til å varsle om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

 • 24.03.2017

  Prop. 68 L (2016–2017) - Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

  Proposisjon | Helse- og omsorgsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Formålet med loven er å bedre pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten gjennom undersøkelser av alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 11.11.2015

  Høring – Forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

  Høring | Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring en norsk offentlig utredning om forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene, NOU 2015:11 "Med åpne kort." Utvalget, som har vært ledet av fylkeslege Helga Arianson, leverte sin rapport 2. november d.å.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.03.2016

 • 02.11.2015

  NOU 2015: 11 - Med åpne kort

  NOU | Helse- og omsorgsdepartementet

  Hvordan kan samfunnet bedre følge opp alvorlige hendelser og forebygge nye hendelser i helse- og omsorgstjenestene? Hvordan kan pasienter, brukere og pårørende bedre ivaretas når noe galt har skjedd? Dette er spørsmål Arianson-utvalget har drøftet. Utvalget har vurdert hvordan ulike instanser kan bidra i arbeidet med oppfølging etter alvorlige hendelser og økt pasient- og brukersikkerhet. Utredningen omhandler virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, pasient- og brukerombudene, utdanning av helsepersonell, meldeordninger om uønskede hendelser, tilsyn og varsel om alvorlige hendelser, politietterforskning og straff. I tilrådingene legger utvalget vekt på dialog, medvirkning, læring og tilsyn. Utvalget peker på muligheter for forbedring innenfor gjeldende regler og ordninger. Utredningen inneholder forslag til lovendringer, organisatoriske endringer og andre tiltak for å bedre oppfølgingen av alvorlige hendelser og pasient- og brukersikkerheten.

 • 07.12.2012