Dokument

Saksgang: Endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Godkjenning av virksomheter og helsetjenester. Sykehusgodkjenningsordningen endres.

Regjeringen Stoltenberg foreslo å avvikle dagens sykehusgodkjenningsordning i Prop. 196 L (2012-2013). Denne proposisjonen ble trukket tilbake av regjeringen Solberg i Meld. St. 11 (2013-2014). Regjeringen ville i stedet vurdere eventuelle endringer i sykehusgodkjenningsordningen i sammenheng med de ulike tiltakene som regjeringen ville iverksette for å sikre befolkningen rask tilgang til helsehjelp av høy kvalitet. Godkjenningsordningen skulle vurderes på nytt når ulike tiltak var besluttet eller iverksatt.

Siden lovproposisjonen ble trukket tilbake har det blitt gjennomført tiltak for å gi befolkningen rask tilgang til helsehjelp av høy kvalitet. Godkjenningsordningen vurderes derfor nå på nytt.

Følg saken