Høring - forslag til lov- og forskriftsendringer for å avvikle godkjenningsordningen for sykehus

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.01.2013

Vår ref.:

Deres ref

Vår ref

Dato

 

201204001-/AWG

  26.10.2012

 

Høring - forslag til lov- og forskriftsendringer for å avvikle godkjenningsordningen for sykehus

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i regelverket som gjelder godkjenningsordningen for sykehus, jf. spesialisthelsetjeneste-loven § 4-1 og forskrift om godkjenning av sykehus m.m. Det er flere forhold som tilsier at det er behov for en gjennomgang av dette regelverket. Behovet er nært knyttet til at de samfunnsforholdene som i sin tid begrunnet etableringen av godkjenningsordningen er vesentlig endret.

 

Hovedtrekkene i departementets forslag om regelverksendringer er: 1) avvikling av godkjenningsordningen for sykehus og 2) utvidet formål for bruken av registeropplysninger innsamlet med hjemmel i pasientskadeloven § 8.

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Departementet ber videre høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør legges frem for underliggende instanser og virksomheter. Høringsnotatet blir lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

 

Høringsfristen er 21. januar 2013. Høringsuttalelsene sendes til postmottak@hod.dep.no

 

Merknader kan eventuelt også sendes pr. post til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo. Kontaktperson er Ragna Hirsch, tlf: 22248674.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Kari Sønderland e.f.

ekspedisjonssjef                                                              Anne Louise Valle

                                                                                     avdelingsdirektør

Høringsinstanser

 

Apotekforeningen

Aleris Helse AS

Aviva Helse

Bergen kirurgiske sykehus AS

Colosseumklinikken Legeavdeling AS

Colosseumklinikken Stavanger AS

Datatilsynet

Den Norske Legeforening

Departementene

Drammen private sykehus AS

Fagforbundet

Fana medisinske senter as

Feiringklinikken as

Fellesorganisasjonen FO

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fornebuklinikken

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Glittreklinikken as

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet, avd.Norsk pasientregister (NPR)

Hjelp 24 NIMI

Hovedorganisasjonen Virke 

Idrettens Helsesenter

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, UiO

Klinikk Stokkan AS

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Konkurransetilsynet

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)

Landets pasientombud

Landets universiteter

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Medi 3 AS

Mjøs Kirurgene lege- og spesialistsenter

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nettverket for private helsevirksomheter

Nobel Klinikk

NOKUT

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon

Privatsykehuset Haugesund as

Ringvoll Klinikken AS

Rosenborgklinikken AS

Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon

Sametinget

SINTEF Helse

SPEKTER

Statens helsetilsyn

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sørlandsparken spesialistsenter AS

Teknologirådet

Teres Medical Group

Tromsø private sykehus as

Ulriksdal sykehus, Bergen Spine Center

Volvat Medisinske Senter AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følg saken Saksgang: Endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Til toppen