Spesialisthelsetjenesteloven

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

Se loven på lovdata.no