Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten)

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomheter og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.03.2017

Vår ref.: 16/6444

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomheter og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten).

 

Departementets erfaring er at dagens ordningen med godkjenning av sykehus ikke lenger fungerer etter sin hensikt. Departementet vurderer at det er andre og mer egnede tiltak og virkemidler som kan bidra til kontinuerlig kvalitetsarbeid i spesialisthelsetjenesten enn dagens godkjenningsordning for sykehus. Departementet vurderer at spesialisthelsetjenesteloven også i fremtiden bør inneholde en hjemmel som sikrer at departementet av hensyn til kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet, samfunnssikkerhet eller beredskap i forskrift kan stille krav om offentlig godkjenning for virksomheter og tjenester i spesialisthelsetjenesten.

 

Departementet foreslår å fjerne påbudet i spesialisthelsetjenesteloven om at sykehus skal være offentlig godkjent. Samtidig foreslår departementet at bestemmelsen viderefører adgangen departementet har til i forskrift å stille krav om godkjenning for virksomheter og tjenester i spesialisthelsetjenesten.  Det foreslås at departementets adgang til i forskrift å stille krav om godkjenning utvides slik at den omfatter alle virksomheter i spesialisthelsetjenesten, ikke bare helseinstitusjoner.  Videre foreslår departementet at det presiseres at hjemmelen til i forskrift å kunne fastsette krav om godkjenning også vil omfatte ulike former for godkjenning - som for eksempel sertifisering og akkreditering. Det er ikke i dette høringsnotatet foreslått å etablere nye godkjenningsordninger. Dersom det blir aktuelt å benytte adgangen til i forskrift å stille nye krav om godkjenning av virksomheter eller tjenester, vil det eventuelle forslaget sendes på en ny høring.

 

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert. Frist for å avgi høringsuttalelse er 13. mars 2017.

 

Med vennlig hilsen    

 

 

Cathrine Meland (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Anne Wie-Groenhof

                                                                                          fagdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Høringsinstanser – Høringsnotat om endring av spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 - Offentlig høring

 

Departementene

Datatilsynet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet, avd.Norsk pasientregister (NPR)

Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)

Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, UiO

Konkurransetilsynet

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Sametinget

Statens helsetilsyn

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Teknologirådet

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Landets fylkeskommuner

Aleris Helse AS

Volvat Medisinske Senter AS

Fana medisinske senter

Privatsykehuset Haugesund

Blå Kors

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Apotekforeningen

Den Norske Legeforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norsk Sykepleierforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regelrådet for næringslivet

Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon

SPEKTER

 

 

Følg saken Saksgang: Endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Til toppen