Lover og regler

Garantidokument i husleieforhold

Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet et standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres interesser ved leiers mislighold av en husleieavtale. Kommunene kan tilby denne garantien når de skal garantere for at leier oppfyller sine avtaleforpliktelser.

Garantidokumentet med veiledning erstatter rundskriv H-5/16 Garantidokument i husleieforhold. Garantidokumentet oppfyller kravene til kommunal garanti etter forskrift 18.11.2019 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner (i veiledningen kalt «garantiforskriften (2019)»). Kommunene bruker ulike garantier med variasjoner i blant annet hva det garanteres for. Denne standardgarantien gir grunnlag for lik praksis ved garantistillelse i utleieforhold, samtidig som det gir større trygghet for private utleiere om at garantien de får er god nok. Garantidokumentet er utformet som en selvskyldnergaranti. Det innebærer at utleier ikke behøver å søke dekning hos leier før han kan forholde seg til garantisten (kommunen).

Det er frivillig for kommunene å bruke garantidokumentet, men departementet ønsker at dokumentet skal være et praktisk og godt hjelpemiddel for kommunene og private utleiere. Bruk av garantidokumentet kan bidra til at flere private utleiere ønsker å leie ut, og dermed bidra til å skaffe flere utleieboliger. Departementet håper at garantidokumentet kan bidra til at flere vanskeligstilte kommer inn på det private leiemarkedet.

Sjølskuldgaranti for husleigeavtale og rettleiing til garantien

Selvskyldnergaranti for husleieavtale og veiledning til garantien