Husleieloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

LOV-1999-03-26-17 Lov om husleieavtaler (husleieloven)

Loven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag.

Loven gjelder selv om bruksrett til bolig har grunnlag i en arbeidsavtale. For øvrig gjelder loven ikke hvor annet enn bruksrett til husrom er det vesentlige i avtaleforholdet. Loven gjelder selv om vederlaget helt eller delvis er fastsatt til annet enn penger.

Loven gjelder ikke avtaler mellom hoteller, pensjonater og liknende overnattingssteder og deres gjester. Loven gjelder heller ikke avtaler om leie av husrom til ferie- og fritidsbruk.

Loven

Forskrifter

Forarbeider

Lov om husleieavtaler

Saksdokumenter:

Lov 2009-01-16 nr. 6 - Lov om endringer i husleieloven

Saksdokumenter:

 

Lov 2007-06-15 nr. 39. Lov om endringer i husleieloven (varslingsregelen)

Saksdokumenter:

Endringslov 16.06.2006 nr. 34 – husleietvistutvalg som obligatorisk alternativ til forliksråd - § 12-5 nytt annet og tredje ledd

Saksdokumenter:

Endringslov 3.06.2005 nr. 33 - § 1-8 Forbud mot diskriminering

Saksdokumenter:

Endringslov 14.12.2001 nr. 98 - § 12-2 Takstnemnd - Rettsgebyrer

Endringslov 11. 05.2001 nr. 19 - § 12-5 – Husleietvistutvalget gis kompetanse til å behandle tvister etter husleieloven av 1939

Endringslov 28.04.2000 nr. 34 - § 13-2 - Overgangsbestemmelser

Endringslov 25.06.1999 nr. 46 - § 3-3 Oppgjørsmåte

Endringslov – husleieloven av 1939 – sikre beboere mot urimelig store husleieøkninger mv

Saksdokumenter:

Rundskriv

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser