Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 51 (2005-2006)

Om lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) o.a.

Om lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) o.a.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget