Ot.prp. nr. 51 (2005-2006)

Om lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) o.a.

Til innhaldsliste

1 Innhaldet i proposisjonen

Proposisjonen inneheld forslag om at forliksråd ikkje kan behandle saker der husleigetvistutval kan treffe avgjerder. Dette fører til at søksmål i bustadleigeforhold til vanleg vil starte i husleigetvistutval der eit slikt tvisteløysingsorgan finnest.

Vidare inneheld proposisjonen forslag om at det å bringe ei sak inn for husleigetvistutval skal vere likestilt med søksmål etter tvangsfullføringslova § 5-11. Det inneber at gjennomføring av ei utkasting kan utsetjast etter krav frå saksøkte dersom saka blir brakt inn for husleigetvistutval.