Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 74 (2007-2008)

Om lov om endringer i husleieloven

Om lov om endringer i husleieloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget