Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 82 (1997-98)

Om lov om husleieavtaler (husleieloven)

Om lov om husleieavtaler (husleieloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget