Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv H-24/01

Tvisteløysing i Takstnemnd, husleigenemnd eller husleigetvistutval

Tvisteløysing i Takstnemnd, husleigenemnd eller husleigetvistutval

Rundskriv H-24/01
11. juni 2001
Snr 00/171 B TEH

Til domstolane, kommunane,
husleigenemndene, husleigetvistutvalet, m.fl.

Kommunal- og regionaldepartementet
Bustad- og bygningsavdelinga

Føreord

Med dette rundskrivet ønskjer vi å informere om dei nye reglane som gjeld for tvisteløysing i husleigeforhold. Reglane finst i den nye husleigelova av 26. mars 1999 nr. 17 - som tok til å gjelde den 1. januar 2000. Lova er endra 11. mai 2001; endringa tok til å gjelde 15. mai 2001. I tillegg har det kome inn nye føresegner i husleigereguleringslova kapittel III og den gamle husleigelova av 1939 § 35. Stortinget endra lovene den 22. desember 1999 og 31. mars 2000. Dessutan er det den 28. september 2000 blitt vedteke ei mellombels forskrift om husleigetvistutval – som skal gjelde mellombels i tre år i Oslo.

Vi ønskjer å gi partane i husleigeforhold, domstolane, representantane i takstnemndene og husleigenemndene, husleigetvistutvalet - og andre - informasjon om dei materielle og prosessuelle føresegnene som er relevante ved tvisteløysing utanfor domstolane.

Rundskrivet har som føremål å vere eit supplement til rundskrivet om den nye husleigelova, endringane i husleigereguleringslova og bustønaden, H-32/99, som tidlegare er blitt sendt ut.

Med helsing

Bjørn J. Pedersen e.f.
fung. Avdelingsdirektør

Thore Eithun Helland
rådgivar

Lenkje til innhaldslista finn du øvst til høgre i skjermbiletet.