Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 30 (2002-2003)

Om lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) og lov om burettslag (burettslagslova)

Om lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) og lov om burettslag (burettslagslova)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2000: 17 Burettslovene

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget