Offentlighetsloven 1970

§ 1 - Den Norske Operas og den nationale scene i bergens forhold til offentlighetsloven

Saksnummer: 1998/2885 E TME/KF

 

Dato: 30.06.1998

 

Den Norske Operas og den nationale scene i bergens forhold til offentlighetsloven

Vi viser til brev 10 mars 1998, der Kulturdepartementet ber Lovavdelingen vurdere om Den Norske Opera AS og Den Nationale Scene AS er omfattet av offentlighetsloven 19 juni 1970 nummer 69.

Spørsmålet er om Den Norske Opera AS og Den Nationale Scene AS er «forvaltningsorgan», jf offentlighetsloven § 1 første ledd første punktum. Som forvaltningsorgan regnes «ethvert organ for stat eller kommune», jf § 1 første ledd annet punktum. For virksomheter organisert som eget retts­subjekt avgjøres forholdet til offentlighetsloven etter en konkret vurdering der det særlig legges vekt på virksomhetens art, graden av økonomisk og organisatorisk tilknytning til det offentlige, om virksomheten har faktisk eller rettslig monopol og i hvilken grad selskapet er et redskap for offent­lig politikk,.

Vi vil først se på spørsmålet i forhold til Den Nationale Scene AS.

Den Nationale Scene AS

Den Nationale Scene AS er et 100% offentlig eid aksjeselskap. Aksjene eies av staten, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

Det forhold at virksomheten er organsisert som aksjeselskap er et argu­ment som taler mot at selskapet omfattes av offentlighetsloven. Dette gjelder selv om virksomheten fullt ut eies av det offentlige, og det offentlige oppnevner flertallet av styremedlemmene. Hensikten med å opprette et aksjeselskap vil ofte være å gi selskapet en fri og uavhengig stilling.

Virksomheten i Den Nationale Scene AS er i det vesentlige basert på tilskudd fra det offentlige. Økonomisk sett foreligger det m a o et nært tilknytningsforhold mellom Den Nationale Scene AS og det offentlige. Dette er et moment som trekker i retning av at Den Nationale Scene AS er omfattet av offentlighetsloven. Det at et organ i hovedsak finansierer sin virksomhet ved offentlige midler er imidlertid ikke i seg selv avgjørende for om det omfattes av offentlighetsloven.

Virksomheten til Den National Scene AS er teatervirksomhet og selskapet har et særlig ansvar for å ivareta nasjonale kulturpolitiske interesser, jf vedtekene § 1. Det må anses som en samfunnsoppgave å legge forholdene til rette for at det finnes et bredt kulturtilbud, herunder teatertilbud, i Norge. Denne samfunnsoppgaven løses bl a ved å gi tilskudd til kultur­institusjoner. Selve utøvelsen av teatervirksomheten faller imidlertid utenfor de oppgaver som skal varetas av det offentlige. Ifølge vedtektene er det teatersjefen som treffer avgjørelser om repertoar og andre kunstner­iske avgjørelser. Det offentlige har m a o ingen styringsmuligheter når det gjelder utøvelsen av teaterets kjernevirksomhet, verken som eiere eller som tilskuddsytere.

Den Nationale Scene AS driver ikke i direkte forretningsmessig konkur­ranse med andre aktører. Selv om det er fritt for enhver å utøve teater­virksomhet, vil institusjoner med offentlig støtte ha et klart konkurranse­fortrinn. Det vil likevel være innslag av indirekte konkurranse fra andre kulturformidlere.

Under tvil har vi kommet  til at Den Nationale Scene AS ikke omfattes av offentlighetsloven. I vurderingen har vi særlig lagt vekt på at selskapet er organisert som aksjeselskap, og at selskapets kjernevirksomhet ikke er underlagt offentlig styring.

Den Norske Opera AS

De momenter som er nevnt ovenfor gjør seg også gjeldende i vurderingen av Den Norske Opera AS’s forhold til offentlighetsloven, og resultatet blir etter vårt skjønn det samme.

Det forhold at Den Norske Opera AS dessuten har private eierinteresser, taler også for at selskapet ikke omfattes av offentlighetsloven. Dette resul­tatet har forøvrig støtte i juridisk litteratur, jf Frihagen: Offentlighetsloven bind 1 (3 utgave 1994) side 71.