Forsiden

§ 146 - Post i butikk – forholdet til lovens frister

Saksnummer: 2002/07053 ES EWI

 

Dato: 26.08.2002

 

Post i butikk – forholdet til lovens frister

Vi viser til Deres brev 13. august 2002.

Alta forliksråd ber om Lovavdelingens svar på spørsmål om avbrytelse av tilsvarsfrist og foreldelse ved postlegging av hhv tilsvar og forliksklage i Post i butikk.

1. Fristavbrudd ved inngivelse av tilsvar

Hovedregelen for fristavbrudd, herunder avbrytelse av tilsvarsfrist, er domstolloven § 146 andre ledd:

”Skal en meddelelse, begjæring eller erklæring i en sak avgis i løpet av en frist, er det, når ikke annet er bestemt, nok at skriftet før utløpet av fristen er avgitt til postoperatør eller den telegraf- eller telefinstasjon eller offentlige tjenestemann som skal bringe skriftet fram. Det samme gjelder når en frist skal avbrytes ved saksanlegg eller tilsvarende skritt eller ved prosessvarsel til tredjemann.”

For så vidt gjelder ”avgitt til postoperatør” følger det av rettspraksis at det avgjørende er når skriftet er levert til postkontoret eller lagt i en av postverkets postkasser, jf. f. eks. Rt 1988 s. 1287: ”anken er rettidig dersom den innen fristutløp er lagt i en postkasse tilhørende postverket. Det er ikke avgjørende når kassen blir tømt eller brevet blir stemplet. (…) En annen sak er at det av bevishensyn ofte kan være vanskelig å akseptere en anførsel om at postlegging er skjedd før stemplingsdatoen.”

Hvorvidt skriftet faktisk er lagt i postkassen innen utløpet av fristen er et bevisspørsmål som forliksrådet må ta stilling til på vanlig måte. Poststemplingsdatoen er ikke nødvendigvis avgjørende, men et tungtveiende bevis.

Det samme gjelder ved levering av tilsvar el l til Post i butikk. Det er postleggingstidspunktet, ikke poststempelets dato, som er avgjørende. Dersom brevet er poststemplet etter tilsvarsfristen, må forliksrådet ut fra en konkret bevisvurdering avgjøre om tilsvaret er rettidig eller ikke. I denne forbindelse må forliksrådet se hen til hvilke rutiner for poststempling m v som gjelder for den aktuelle Post i butikk.

2. Avbrytelse av foreldelse ved forliksklage

Avbrytelse av foreldelsesfrist ved saksanlegg skjer også ved postlegging av forliksklage eller stevning, jf. foreldelsesloven § 29 nr. 3: ”Rettidig avbrudd er skjedd når det nødvendige skrift … her i riket er postlagt til vedkommende før fristen er ute.”

Det samme følger av domstolloven § 146 andre ledd andre punktum, jf. ovenfor, og tvistemålsloven § 66 første ledd andre punktum, som også viser til domstolloven § 146: ”I samsvar med domstollovens § 146 avbrytes dog en frist allerede ved at forliksklage eller stevning er sendt til retten …”

På samme måte som for tilsvar er det postleggingstidspunktet og ikke poststempelets dato, som er avgjørende for om forledelse er avbrutt. Dersom en forliksklage er poststemplet etter utløpet av forledelsesfristen, må forliksrådet ut fra en konkret bevisvurdering ta stilling til når klagen ble postlagt. I tillegg til poststempelets dato vil rutinene for poststempling, bl. a. når post fra den aktuelle Post i butikk vanligvis blir poststemplet, være av betydning.