Forsiden

Domstolloven

Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven)

De alminnelige domstoler er Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene. Forliksrådene er meklingsinstitusjoner med begrenset domsmyndighet. Særdomstoler er jordskifterettene; de skjønnsretter som er nedsatt etter plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 60; de overordentlige domstoler, som nedsettes etter § 29; konsulrettene i utlandet; Riksretten. For disse domstoler gjelder denne lov om ikke annet er bestemt. For Riksretten gjelder den ikke.

De alminnelige domstoler er Høyesterett, lagmannsrettene  og tingrettene. Forliksrådene er meklingsinstitusjoner med begrenset domsmyndighet. Særdomstoler er jordskifterettene; de skjønnsretter som er nedsatt etter plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 60; de overordentlige domstoler, som nedsettes etter § 29; konsulrettene i utlandet; Riksretten. For disse domstoler gjelder denne lov om ikke annet er bestemt. For Riksretten gjelder den ikke.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser