Forsiden

§§ 218 og 220 - Hvilke beføyelser en advokatbevilling gir

Saksnummer: 1997/11821 E KHR

 

Dato: 14.10.1998

 

Hvilke beføyelser en advokatbevilling gir

Vi viser til Tilsynsrådets brev 3 desember 1997, beklager vårt sene svar og slutter oss med to presiseringer til Tilsynsrådets redegjørelse for gjeldende rett.

Etter domstolloven § 218 første ledd må den som vil utøve rettshjelps­virksomhet, i utgangspunktet ha advokatbevilling. Med rettshjelps­virksomhet menes "ervervsmessig eller stadig yting av rettshjelp". Hva som ligger i dette, er nærmere utdypet i ot prp nr 7 (1990-91) side 74. På samme måte som ikke enhver yting av rettshjelp er "rettshjelpsvirksom­het", er ikke enhver opptreden som advokat "advokatvirksomhet". Det medfører at leilighetsvis og ikke-ervervsmessig opptreden som advokat, ikke er advokatvirksomhet. En pensjonert advokat kan f eks leilighetsvis og uten vederlag bekrefte bekjentes underskrift på skjøter o l "som advokat" uten å ha stilt sikkerhet for erstatningsansvar m m, jf sondringen mellom å benytte advokattittelen i "privatlivet" og i yrkesmessig sammen­heng i første avsnitt på side 2 i Tilsynsrådets brev.

Tilsynsrådet uttaler at «[d]ersom vedkommende … opptrer for sin prinsipals regning og risiko så er vedkommende advokatfullmektig, og skal etter vår oppfatning i tilfellet da opptre som det». Vi er enig i utsagnet, men mener imidlertid at det kan gjøres på den måten som er beskrevet i Justisdepartementets brev 29 april 1994 (JDs ref 7776/93 A-JT) til Advokatforeningen:

"Departementet er … av den oppfatning at fullmektigforholdet også bør kunne markeres på annen måte enn å bruke tittelen advokatfullmektig. Vi er således åpne for at fullmektig med egen bevilling bruker tittelen advokat dersom det utad markeres på annen tilfredsstillende måte at vedkommende opptrer på vegne av en annen (en bestemt advokat) og på dennes ansvar."