Forsiden

§ 108 - Forliksrådet - inhabilitet for kommunale ombud

Saksnummer: 1997/00737 E KHR

 

Dato: 29.01.1997

 

Forliksrådet - inhabilitet for kommunale ombud

Spørsmålet om et medlem av forliksrådet er inhabilt i de typetilfeller De nevner i Deres brev 17 januar 1997, beror på en skjønnsmessig vurdering etter domstolloven § 108, som lyder:

Dommer eller lagrettemedlem kan heller ikke nogen være, når andre særegne omstendigheter foreligger, som er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet. Navnlig gjelder dette, når en part av den grunn krever, at han skal vike sete.

En viss veiledning for vurderingen kan en finne i forarbeidene til en endring i domstolloven § 106 nr 5 i 1987 vedrørende varaordføreres habilitet m m, jf ot prp nr 49 (1986-87) om lov om endringer i retter­gangslovgivningen m m side 12, der det heter:

"Departementet er enig med Stavanger byrett i at ordførere og varaordførere i fylkeskommuner må likestilles med ordførere og vara­ordførere i primærkommuner, og at dette bør framgå av domstolloven § 106 nr 5. Medlemmer og varamedlemmer av formannskap og fylkes­utvalg bør imidlertid ikke generelt være utelukket fra å tjenestegjøre som dommer eller lagrettemedlem selv om saken har tilknytning til kommunen eller fylkeskommunen. Spørsmålet om inhabilitet bør avgjøres i det enkelte tilfelle. Mens de f eks normalt ikke bør være dommer i en sivil sak hvor kommunen eller fylkeskommunen er part, vil det på den annen side i mange tilfeller ikke alltid være grunn til å utelukke dem som meddommere i straffesaker selv om kommunen eller fylkeskommunen er fornærmet, f eks en blant flere for­nærmede i en sak om en lang rekke mindre tjuerier. Etter departementets mening bør derfor spørsmålet om medlemmer og vara­medlemmer av formannskap og fylkesutvalg bør vike sete, fortsatt avgjøres i det enkelte tilfelle etter den skjønnsmessige bestemmelsen i domstolloven § 108."

Vi nevner dessuten at Justisdepartementets lovavdeling i et brev 21 januar 1958 (62/58 E) uttalte at "[e]t medlem av kommunestyret antas ikke å være inhabil som dommer i sak der kommunen er part, med mindre det foreligger andre særegne omstendigheter som nevnt i domstolslovens § 108".

Etter vår mening er et medlem av forliksrådet ikke inhabilt i en sak der kommunen er part, bare fordi vedkommende er medlem eller varamedlem av kommunestyret. Et medlem av forliksrådet kan heller ikke anses for å være inhabilt utelukkende fordi kommunens motpart mottar sosial stønad og forliksrådsmedlemmet er leder eller medlem av kommunens hovedutvalg for helse- og sosialsaker. Dersom det ikke foreligger ytterligere momenter som taler for å anse forliksrådsmedlemmet for å være inhabilt, foreligger det etter vår mening derfor ikke inhabilitet i de tilfellene De har benevnt nr 1 (a og b) og nr 3. Der forliksrådsmedlemmet er ansatt i kommunen i samme avdeling som representerer kommunen i saken, bør imidlertid forliksrådsmedlemmet anses for å være inhabilt, jf Deres tilfelle nr 2. Det avgjørende er jo ikke om nærheten til kommunens partsrepresentanter er egnet til svekke medlemmets upartiskhet, men om nærheten er egnet til å svekke motpartens og almenhetens tillit til vedkommendes upartiskhet, jf ordlyden i domstolloven § 108.