Forsiden

§ 181 - Domstolloven § 181 - forkynning ved oppslag

Domstolloven § 181 – forkynning ved oppslag
Vi viser til brev 12. mai 2009, hvor namsfogden i Oslo stiller spørsmål om hva som må gjengis i et oppslag når dommer fra forliksrådet forkynnes etter domstolloven § 181 første ledd.

Etter domstolloven § 181 første ledd kan forkynning ved oppslag på rettsstedet skje ved at en avskrift av ”det vesentligste innhold” av det som skal forkynnes – typisk en dom i sivil sak – slås opp. Som påpekt av namsfogden, er begrepet ”det vesentligste innhold” ikke omtalt i domstollovens forarbeider.

I Bøhn, Domstolloven kommentarutgave, 2000, s. 556 er det lagt til grunn at det ved forkynnelse av dom må være tilstrekkelig å gjengi domsslutningen.

Ved tolkningen av begrepet ”det vesentligste innhold” må det etter vårt syn legges vekt på at forkynning ved oppslag skal skje i kombinasjon med en melding om at ”skriftet”, i dette tilfellet dommen, kan hentes på rettens kontor. Oppslaget får dermed mest en funksjon som varsel om at det er avsagt en dom, og det blir da av mindre betydning å gjengi detaljer fra dommen. På denne bakgrunn mener vi at det vil være tilstrekkelig å angi saksnummer, hvem som er saksøker og saksøkt eller klager og innklaget, og domsslutningen, slik det er lagt opp til i namsfogdens eksempel på ”listeoppslag”.

Namsfogden har særlig stilt spørsmål ved om en domsslutning fra forliksrådet som inneholder en nærmere angivelse av hvordan kravet er beregnet, må gjengis i sin helhet, eller om det vil være tilstrekkelig at totalbeløpet som saksøkeren eller innklagede er pålagt å betale, tas med i et ”listeoppslag”.

Etter tvisteloven § 19-6 sjuende ledd skal slutningen i en dom nøyaktig angi resultatet for de avgjørelser som treffes. Bestemmelsen viderefører tvistemålsloven 1915 § 144 nr. 5. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for forliksrådets avgjørelser, jf. tvisteloven § 6-1 annet ledd. I dette ligger at i saker om pengekrav må slutningen inneholde avgjørelsen for samtlige krav – hovedkrav, tilleggskrav og rentekrav som domstolen tar stilling til. Det er de idømte beløpene på de enkelte poster som skal tas med i slutningen. Selve beregningen av de enkelte kravspostene hører hjemme i domsgrunnene. For rentekrav må det fremgå når rentene løper fra og hvilken rentesats som gjelder, eventuelt ved en henvisning til forsinkelsesrenteloven, jf. Schei m. fl., Tvisteloven kommentarutgave 2007 bind I s. 800.

På denne bakgrunn antar vi at det vil være tilstrekkelig å utforme ”listeoppslag” slik som namsfogden har vedlagt, dvs. at det ikke er nødvendig å gjengi i sin helhet en domsslutning som også redegjør for hvordan kravet er beregnet. Et ”listeoppslag” må angi totalbeløpet som den saksøkte eller innklagede er dømt til å betale, og at det løper rente, med angivelse av når rentene begynner å løpe. Det følger av tvisteloven § 19-7 at en dom skal inneholde en oppfyllingsfrist. Det er vanlig at oppfyllingsfristen tas inn som en del av domsslutningen. Vi antar at også oppfyllingsfristen bør tas med i et ”listeoppslag”.