§ 16-40: Vedrørende Skattefunn og vurdering av foretak i vanskeligheter

Presisering om flerårige prosjekter godkjent i 2019 og 2020.

Vi viser til deres henvendelse av 12. januar 2023 angående ovennevnte. Departementet tar ikke stilling til konkrete saker, men kan uttale seg generelt om regelverket.

Basert på tilbakemeldinger fra EFTA Surveillance Authority («ESA») i e-post av 19. november 2019 til Nærings- og fiskeridepartementet, legger departementet til grunn at tidspunktet for vurdering av om et foretak er et «foretak i vanskeligheter» (FIV) innenfor Skattefunn-ordningen er ved Norges forskningsråds godkjenning av prosjektet.

I visse tilfeller gjelder godkjenninger fra Norges forskningsråd prosjekter med varighet over eksempelvis tre år. Departementet antar at vurderingen av FIV-kriteriene som foretas i forbindelse med en slik godkjenning omfatter hele prosjektperioden. Det innebærer at det ikke skal gjøres en ny FIV-vurdering for hvert år et flerårig prosjekt løper.

Forståelsen av hvordan regelverket om FIV skal forstås og praktiseres har vært gjenstand for avklaringer i brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet. I denne sammenheng vises til departementets brev av 26. februar og 30. oktober 2020 til Skattedirektoratet.

I førstnevnte brev («februar-brevet») tok departementet stilling til to tolkningsspørsmål knyttet til FIV-vurderingen. For det første la departementet til grunn at overkurs ikke inngikk i beregningen av hva som utgjorde selskapets aksjekapital. For det andre ble det lagt til grunn at FIV-vurderingen skulle foretas på konsernnivå. Ettersom departementet kom med de nevnte tolkningsuttalelsene før ESA hadde kommet med sine avklaringer, tok departementet samtidig et forbehold for at ESA kunne komme til andre standpunkt, se februar-brevet punkt 2.5, første og annet avsnitt.

Da ESA ga sine avklaringer sommeren 2020, sendte departementet et nytt brev til Skattedirektoratet den 30. oktober 2020 («oktober-brevet»), der tolkningene i februar-brevet ble korrigert. I oktober-brevet la departementet derfor til grunn at overkurs inngår i beregningen av selskapets aksjekapital og at FIV-vurderingen skulle foretas både på selskaps- og konsernnivå. Videre heter det i oktober-brevet punkt 1, tredje avsnitt:

«Vi ber Skatteetaten legge avklaringene fra ESA (…) til grunn for forståelsen av bestemmelsen. Departementet vil likevel ikke ha noe å innvende mot at etaten legger departementets brev fra 26. februar 2020 til grunn for forståelsen av bestemmelsene i GBER artikkel 2 (18) [som regulerer FIV] for søknader godkjent av Norges forskningsråd i 2019 og 2020 for så vidt gjelder inntektsårene 2019 og 2020. Det vises her til den usikkerhet som har vært med hensyn til forståelsen av bestemmelsen, og at foretakene kan ha innrettet seg før det forelå en avklaring».

I fortolkningsuttalelsene fra 2020 vedrørende FIV har departementet søkt å ivareta hensynet til forutberegnelighet for skattyterne som omfattes av Skattefunn-regelverket. Konkret er dette gjort ved at endringer med hensyn til praktiseringen av FIV tillempes for foretak med godkjenning forut for ny fortolkningsuttalelse. Det vises her til oktober-brevet hvor det framgår at fortolkningen som er kommet til uttrykk i februar-brevet kan legges til grunn for inntektsårene 2019 og 2020 for prosjekter godkjent de samme årene. Dette innebærer samtidig at fortolkningen i oktober-brevet må legges til grunn fra og med inntektsåret 2021.

Det ble i oktober-brevet ikke tatt uttrykkelig stilling til hva som skal gjelde for flerårige prosjekter godkjent i 2019 og 2020 med varighet inn i 2021 eller lengre. Departementet legger til grunn at fortolkningen i brevet fra oktober 2020 vil gjelde også for disse for så vidt gjelder inntektsåret 2021 og senere. Det vises i denne sammenheng til at Norge er forpliktet til å overholde bestemmelsene som følger av GBER-regelverket. Dette innebærer at hensynet til forutberegnelighet må vike i disse tilfellene. Det understrekes samtidig at dette ikke innebærer et krav om årlig kontroll med hensyn til FIV-vilkårene, men kun er en konsekvens av at det har vært behov for nye avklaringer.

For fullstendighetens skyld, vises det også til departementets brev av 10. februar 2023.[1] Brevet dreier seg om at FIV-vurderingen skal skje på bakgrunn av økonomiske verdier som fremgår av sist avlagte regnskap. Selskapene gis nå mulighet til å synliggjøre merverdier basert på andre regnskapsstandarder enn de selskapet har benyttet. Selskapene kan videre også velge å legge skattemessige formuesverdier til grunn.

Med hilsen

 

Kari Alice Frønsdal e.f.
avdelingsdirektør

 

Benedikte Frøseth 
rådgiver

 

 

[1] Differensiert arbeidsgiveravgift og foretak i vanskeligheter