§§ 17 og 20 - Spørsmål om beregning av inkassosalær

Saksnummer: 00/8280 E LST

 

Dato: 05.05.2000

 

Spørsmål om beregning av inkassosalær

Vi viser til brev 16. mai 2000 med spørsmål om skyldnerens ansvar for kostnader ved utenrettslig inndriving av pengekrav. Eksemplet som nevnes, gjelder et tilfellet der det først er påløpt kostnader ved egeninkasso. Etter det har kreditoren sendt kravet til et inkassoselskap som også har forsøkt inkasso. På denne måten er det påløpt kostnader både til egeninkasso og fremmedinkasso.

Inkassoloven § 17 bestemmer at en skyldner plikter å erstatte fordringshaverens nødvendige kostnader ved utenrettslig inndriving. Det fremgår av § 17 første ledd annet punktum at dette omfatter kostander både ved fremmedinkasso og egeninkasso. Erstatningsplikten for skyldneren er imidlertid begrenset av inkassoforskriften kapittel 2 som gir regler om maksimalsatser for slikt ansvar. Utgangspunktet vil derfor være at en kreditor bare kan kreve dekket kostnader til utenrettslige inndriving som tilsvarer maksimalsatsene for den type inkassotiltak som er satt i verk. Det vil i foreliggende tilfelle si at kreditor kan kreve å få dekket vanlig inkassosalær etter maksimalforskriften. Kreditor kan ikke kreve å få dekket både kostnader til sin egeninkasso og i tillegg utgiftene til fremmedinkasso. Kreditor må selv avgjøre hva erstatningen skal gå til dekning av, enten erstatte utgiftene til inkassobyrået eller delvis dekke kreditors egne utgifter til egeninkasso. I enkelte tilfeller kan kreditor kreve utgifter dekket ut over maksimalsatsene. Det følger av inkassoforskriften §§ 2-4 og 2-5.

Det må imidlertid alltid kreves at inkassotiltakene som er satt i verk, er ”nødvendige”, jf. § 17. Det fremgår av forarbeidene til inkassoloven at kostander til utenrettslig inndriving helt eller delvis kan bli ansett som unødvendige dersom det var absolutt på det rene at inndrivingsforsøket ikke ville lykkes, jf. Ot. prp. nr. 2 (1987-88) s. 120-121 og rundskriv G-106/89 s. 42. Derfor må nødvendighetskriteriet i denne saken også vurderes konkret i forhold til spørsmålet om kreditor kan kreve dekket vanlig inkassosalær eller må nøye seg med omkostningene til egeninkasso.

Se for øvrig nærmere omtale av bestemmelsene om beregning av inkassosalær i rundskriv G-106/89 s.79-84, jf. vedlegg.