§ 2 - Forholdet mellom Datatilsynets kompetanse og offentlighetsloven

Saksnummer: 1996/13607 A-AP KJR/MJ/GHe

 

Dato: 29.05.1997

 

Forholdet mellom Datatilsynets kompetanse og offentlighetsloven

Vi viser til brev 21 november 1996 fra Norsk Presseforbund til Justisdepartementets politiavdeling som er oversendt Lovavdelingen for behandling. Vi beklager at det på grunn av stort arbeidspress ikke har vært mulig å besvare henvendelsen tidligere.

Spørsmålet Lovavdelingen er bedt om å ta stilling til, er hvorvidt Datatilsynet har kompetanse til å fastsette konsesjonsvilkår som begrenser plikten til å vurdere meroffentlighet ved spørsmål om å utlevere passbilder fra politiets registre.

Etter lov 19 juni 1969 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) § 6 første ledd kan visse dokumenter unntas fra offentlighet. Offentlighetsloven § 2 tredje ledd pålegger imidlertid forvaltningsorganet en plikt til i hvert enkelt tilfelle å vurdere om det skal utøves meroffentlighet.

Offentlighetsloven § 6, jf § 2 tredje ledd forutsetter således at når det gjelder opplysninger undergitt såvel opplysningsrett som taushetsrett, skal det organet som får spørsmål om innsyn, foreta en konkret vurdering av om det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner til at hensynet til offentlighet skal vike.

I henhold til lov 9 juni 1978 nr 48 om personregistre m m (personregisterloven) § 11 annet ledd kan Datatilsynet fastsette konsesjonsvilkår som har betydning for bruken av et personregister, herunder regler om utlevering av opplysninger.

Ut fra de personvernhensyn som Datatilsynet  er satt til å ivareta i henhold til personregisterloven, vil de ha anledning til å gi visse retningslinjer for praktiseringen av meroffentlighetsprinsippet ved spørsmål om utlevering av passbilder fra politiets registre. F eks vil de kunne sette vilkår som som sikrer at personvernhensyn i hvert enkelt tilfelle tillegges betydelig vekt.

Datatilsynet vil imidlertid ikke ha adgang til å fastsette konsesjonsvilkår som innebærer at den plikten til av eget tiltak å vurdere meroffentlighet som følger av offentlighetsloven i praksis blir opphevet. Å sette vilkår som på generelt grunnlag avskjærer enhver praktisering av meroffentlighet, vil være i strid med de forutsetningene som ligger til grunn for offentlighetslovens regler.