§ 2 - Innsyn i arkivmateriale om statens bruk at strategiske og finansielle rådgivere

Saksnr. 200803230 EO MHG
Dato: 22.05.2008

 

Innsyn i arkivmateriale om statens bruk av strategiske og finansielle rådgivere
Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets (NHD) brev 16. mai 2008.

Etter offentlighetsloven § 2 annet ledd første punktum gjelder innsynsretten hos et forvaltningsorgan bare for dokumenter som faktisk finnes hos organet. NHD kan dermed avvise innsynskravet (la være å ta det under behandling) så langt det gjelder dokumenter NHD ikke har.

Vi legger til grunn at de opplysninger journalisten etterspør ikke fremgår av ett dokument eller i én sak hos NHD, men at det vil være nødvendig å gå gjennom en rekke dokumenter fra mange forskjellige saker dersom innsynskravet skal behandles. Innsynskravet oppfyller dermed ikke kravet i offentlighetsloven § 2 annet ledd første punktum om at innsynskravet må gjelde ”en bestemt sak” fordi det bare angir en sakstype uten å identifisere de enkelte saker. Innsynskravet kan da avvises. Skulle det derimot være slik at opplysningene fremgår av ett dokument eller én sak, f.eks. fordi NHD har laget en oversikt, må innsynskravet tas under behandling.

NHDs veiledningsplikt kan oppfylles ved å henvise journalisten til journalen samtidig som det gis opplysninger om hva som typisk vil fremgå av journalfeltene i slike saker.