§ 20 - Selskap for kjøp av fordringer

Saksnummer: 97/8933 E KHR

 

Dato: 27.01.1998

 

Selskap for kjøp av fordringer

Vi viser til Deres brev 10 september 1997 og beklager vårt sene svar. Vi må avgrense vår behandling av Deres forespørsel til inkassoloven med forskrifter. Finansieringsvirksomhetsloven hører under Finansdepartementet. Vi kan dessuten ikke uttale oss om hvilken betydning utenlandsk rett vil ha for det opplegget De ønsker en uttalelse om.

I forhold til inkassoloven er utgangspunktet at den aktuelle selskapskonstruksjonen må legges til grunn, det vil si at der fordringer kjøpes opp av et selskap (fordringshaveren) som så gir et annet selskap som har rett til å drive inkasso (inkassatoren), i oppdrag å drive inn fordringene, kan fordringshaveren kreve erstatning av skyldneren for det salær inkassatoren krever innen de rammer som inkassoloven og inkassoforskriften trekker opp. Dette utgangspunktet må imidlertid suppleres med en gjennomskjæringslære. Dersom selskapsforholdet mellom fordringshaveren og inkassatoren er meget nært og selskapskonstruksjonen fremstår som i vesentlig utstrekning motivert av muligheten til å kunne kreve erstatning for et inkassosalær, taler etter vår mening gode grunner for at en i forhold til skyldnerens erstatningsplikt ser bort fra selskapskonstruksjonen. Resultatet blir da at det inkassosalæret som eventuelt bokføres mellom selskapene, ikke blir en utenrettslig inndrivingskostnad som skyldneren er ansvarlig for.

Verken aksjeloven, selskapsloven eller inkassoloven begrenser utenlendingers adgang til å eie norske selskaper som driver med oppkjøp av forfalte fordringer.

De spør om det "spiller ... noen rolle om ... fordringene ... er norske eller utenlandske". På dette punkt viser vi til redegjørelsen for enkelte lovvalgsspørsmål i ot prp nr 2 (1987-88) om lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) side 29.