§ 5 - Spørsmål om offentlighet for interne dokumenter ved oversendelse til granskningsutvalg

Saksnummer: 2006/06116
EO MHG

 

Dato: 09.08.2006

 

Spørsmål om offentlighet for interne dokumenter ved oversendelse til granskningsutvalg

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets epost 8. august 2006 og diverse telefonsamtaler i dag. Slik vi forstår det ønsker Helse- og omsorgsdepartementet vårt syn på hvorvidt dokumenter som i utgangspunktet kan unntas etter ett av unntakene i offentlighetsloven § 5, fortsatt kan unntas etter at de er oversendt til et særskilt kontrollorgan til bruk i kontrollorganets undersøkelser. I dette tilfellet kommer problemstillingen opp ved eventuell oversendelse av organinterne dokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet til det såkalte E.coli-utvalget.

Vi mener at dokumenter som i utgangspunktet kan unntas etter ett av unntakene i offentlighetsloven § 5, fortsatt kan unntas dersom de oversendes til et særskilt kontrollorgan eller granskingsorganet til bruk for de undersøkelser organet skal gjennomføre. Unntaksadgangen vil i slike tilfeller være i behold både hos avsenderorganet og hos kontrollorganet. Hjemmelen vil fortsatt være det aktuelle unntaket i § 5. Når det kreves innsyn i slike dokumenter hos kontrollorganet, vil det være opp til kontrollorganet å ta stilling til innsynskravet på selvstendig grunnlag og herunder også ta stilling til om det skal utøves meroffentlighet. I denne meroffentlighetsvurderingen må de hensyn på avsenderorganets side som eventuelt tilsier unntak fra offentlighet, trekkes inn.