§ 5 - Spørsmål om tolkning av offentlighetsloven § 5 annet ledd bokstav a - helseforetakene

Saksnummer: 2006/08918 EO MHG Dato: 13.12.2006

 

Spørsmål om tolkning av offentlighetsloven § 5 annet ledd bokstav a - helseforetakene

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev 28. november 2006. I brevet bes det om Lovavdelingens vurdering av om korrespondanse mellom helseforetak og Helse- og omsorgsdepartementet og mellom helseforetak og regionale helseforetak kan være omfattet av unntaket for dokument til et organs interne saksforberedelse utarbeidet av et underordnet organ, jf. offentlighetsloven § 5 annet ledd bokstav a.

Lovavdelingen mener at helseforetak ikke generelt kan regnes som underordnete organer i offentlighetsloven § 5 annet ledd bokstav a sin forstand hverken i forhold til Helse- og omsorgsdepartementet eller i forhold til andre helseforetak. Dersom et helseforetak gjennom delegasjon har fått myndighet til å treffe enkeltvedtak eller utferdige forskrift, vil foretaket imidlertid i slike saker som den delegerte myndigheten omfatter, regnes som underordnet organ til det delegerende organ. At helseforetakene ikke generelt kan regnes som underordnete organer, følger av at foretakene etter helseforetaksloven er organisert som selvstendige rettssubjekter. Vi nevner at det i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 133 annen spalte er uttalt at selvstendige rettssubjekter ikke kan anses som underordnet organ i forhold til § 15 første ledd første punktum i den nye offentleglova, og at vi ikke kan se at dette representerer noen endring av rettstilstanden.

Når unntaket i § 5 annet ledd bokstav a ikke kan brukes, finner vi for så vidt gjelder korrespondanse mellom Helse- og omsorgsdepartementet og helseforetakene grunn til å henlede oppmerksomheten mot unntaket i forskrift 14. februar 1986 nr. 351 til offentlighetsloven punkt V nr. 10 som nok vil gi hjemmel til å unnta en del av denne korrespondansen i tiden frem til den nye offentleglova trer i kraft. I den konkrete saken som er bakgrunnen for henvendelsen hit, synes det også som om det kan være grunn til å vurdere om unntaket i offentlighetsloven § 6 første ledd nr. 5 kan brukes. Når det gjelder offentlighetsloven § 4, som det vises til i brevet fra Helse Vest RHF, bemerker vi at vilkårene for å bruke denne bestemmelsen er meget strenge, se Justisdepartementets Veileder i offentlighetsloven (G-0354 B) s. 24.