§ 6 - Forberedelse av notifikasjon til ESA vedrørende offentlig støtte – Forespørsel om innsyn

Saksnummer: 2002/9490 EO TME/KS

 

Dato: 20.01.2003

 

Forberedelse av notifikasjon til ESA vedrørende offentlig støtte – Forespørsel om innsyn

Vi viser til brev 19. desember 2002 der Lovavdelingen bes foreta en vurdering av om utkast til notifikasjon vil kunne unntas etter offentlighetsloven § 6 første ledd nr. 1. Vi viser også til brev 18. november 2002 og møte 2. desember 2002 i anledning saken.

Offentlighetsloven § 6 første ledd nr. 1 fastslår at et dokument kan unntas fra offentlighet dersom det ”inneholder opplysninger som om de ble kjent, ville kunne skade … forholdet til … internasjonale organisasjoner”. Avgjørende for om et utkast til notifikasjon vil kunne unntas etter § 6 første ledd nr. 1 er en konkret vurdering av opplysningene i dokumentet og i hvilken grad offentliggjøring av disse kan skade Norges forhold til EFTA.

Som vi nevnte i uttalelsen 18. november 2002, er det adgang til å legge vekt på at offentliggjøring kan svekke Norges posisjon i senere saker. En lignende forståelse av bestemmelsen støttes for øvrig av Sivilombudsmannen som har uttalt at det ”etter gjeldende rett er … antatt at det er adgang til å unnta dokumenter fra offentlighet også dersom det anses nødvendig for å sikre Norges generelle tillitsforhold til fremmede stater og internasjonale organisasjoner”, (uttalelse inntatt i Sivilombudsmannens årsmelding 1997 side 106).

Ved vurderingen av om et utkast til notifikasjon kan unntas etter § 6 første ledd nr. 1, vil det blant annet kunne legges vekt på at Norges posisjon overfor ESA vil kunne svekkes dersom opplysninger om saksfremstillingen og vurderinger av hva norske myndigheter anser som sterke og svake punkter i argumentasjonen i en notifikasjonssak, blir offentlige.