§ 6-4 - Endringer i konkurs- og pantelovgivningen fra 1. juli 2005

Saksnummer: 200504312 EP KJL

 

Dato: 14.06.2006

 

Endringer i konkurs- og pantelovgivningen fra 1. juli 2005

Vi viser til Deres telefaks 7. juni 2006, hvor De stiller et spørsmål om forståelsen av overgangsbestemmelsen i lov 23. april 2004 nr. 18 om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover, avsnitt VI nr. 3 første punktum.

Overgangsbestemmelsen innebærer at lovbestemt pant etter panteloven § 6-4 går foran avtalepant som er stiftet før loven trådte i kraft, tre år etter lovens ikrafttredelse. Loven trådte i kraft 1. juli 2005. Spørsmålet er om det i uttrykket ”stiftet” bare ligger at pantet må være avtalt mellom partene, eller også at rettsvernsakten må foreligge før ikrafttredelsesdatoen.

Bestemmelsen er kommentert i Ot.prp. nr. 23 (2003-2004) punkt 17.6 på s. 67, hvor det fremgår at ”pantsettelsesavtaler inngått før lovens ikrafttredelse ikke vil bli berørt av boets legalpant etter panteloven § 6-4 før det er gått tre år etter ikrafttredelsen”, se også punkt 5.3 på s. 23-24. Etter vårt syn fremgår det nokså klart av dette at det avgjørende er om pantet er avtalt før ikrafttredelsen, slik at det ikke også kreves at rettsvernsakten er foretatt før dette tidspunkt. Rettsvernsakten vil her som ellers være uten betydning for om en panteavtale er gyldig inngått.