Panteloven

Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser